Δημοπρασία 06.08.2015 για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη νήσο Χρυσή

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Δημοπρασία 06.08.2015 για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη νήσο Χρυσή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρ.πρωτ.:9658 /31-7-2015
ΑΔΑ: 7ΠΩΡΩΡ8-Δ15
4η δημοπρασία

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή επαναληπτική  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουόμενους, δηλαδή, για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη νήσο Χρυσή.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 6-8-2015 ημέρα   Πέμπτη με ώρα έναρξης 9,00πμ. και ώρα λήξης 9,30 πμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής και συγκεκριμένα

Παραλία  «Πελεγκρίνα ώρα έναρξης 9,00πμ έως 9,15πμ

Παραλία «Βουγιού Μάτι» ώρα έναρξης 9,15πμ έως 9,30πμ

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν, που αναγράφεται στον πίνακα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2015

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παραλία  «Πελεγκρίνα» 1Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων- 500 10.000,00 € 
2Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων- 500 10.000,00 €
Παραλία «Βουγιού Μάτι» 1Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων- 500 10.000,00 € 

 

2Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων- 500 10.000,00 €

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, για όποια από τις θέσεις ενδιαφέρεται, αναγραφομένης της θέσεως στον τίτλο της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40300 ες.317 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης