Διεθνής Διαγωνισμός : Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες Τ.Κ. Παχειάς Άμμου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διεθνής Διαγωνισμός : Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες Τ.Κ. Παχειάς Άμμου

banner-espa-etpa[separator top=”15″ bottom=”25″ style=”shadow”]
dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.Πρωτ
 1810/16-2-2015
Προυπ 172.200,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 23%)
Πηγή ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓ.  Χρήση 2014
CPV. 45252130-8 
[separator top=”15″ bottom=”15″ style=”shadow”]

1η web δημοσίευση 24.02.2015 – 1η τροποποίηση 13.03.2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 13.03.2015 :
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες Τ.Κ. Παχειάς Άμμου» ως συνημμένο αρχείο :

[separator top=”15″ bottom=”15″ style=”shadow”]

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  Αριθ. Πρωτ. 1810/16-2-2015             

 1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές , σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93) όπως συμπληρωθήκαν με ττις διατάξεις των Ν 4281/2014 (160 Α) ,του Ν.4155/2013 (120 A,του Ν.4205/2013 (242 Α) (άρθ. 9, παρ.4β) ,την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) , τις σχετικές του ΠΔ 59/2007 όπως ισχύει  ,για τη προμήθεια με τίτλο   «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες Τ.Κ. Παχειάς Άμμου»  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 172.200,00 € (με ΦΠΑ 23%).
  Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω της δράσης  «  επεξεργασία υδάτων λύματα » και ιδίους πόρους του Δήμου Ιεράπετρας . Το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Ε.Τ.Π.Α) (Αριθμός ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280177).( κωδικός ΟΠΣ  ΕΡΓΟΡΑΜΑ : MIS 446903 ) .
  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος .
 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/03/2015 και ώρα 17:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/03/2015 και ώρα 17:00  (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή  6/4/2015 και ώρα 10:00π.μ.Υπηρεσία που εκτελεί το Διαγωνισμό : Τμήμα προμηθειών Δήμου Ιεράπετρας.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς :
  α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
  β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
  γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών
  δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε.
  Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί συστάσεως του αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.
  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
 1. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ  ήτοι 2.800,00 €. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα τουλάχιστον 180  ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού . Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε επτά  (7) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την καταληκτική  ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Ιεράπετρας και παρέχεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 1. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατάστασης (προμήθειας) ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύμβασης.
  Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση και την  παραλαβή του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια
 1. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 & 10του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26-4-2012 και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-2012 αντίστοιχα και του άρθρου 51 του Ν.3669/08, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 242 τουΝ.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 ) που προβλέπεται στη παράγραφο 15 στο άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚΑ’267) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1α του τέταρτου άρθρου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α’122/31-5-2013) .
 1. ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην σύμβαση που θα συνασθεί.
 1. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη , τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και τη σχετική μελέτη όπως έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας (www.ierapetra.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης www.promitheus.gov.gr.  από όπου και παραλαμβάνονται από τους  οικονομικούς φορείς
  Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ).
  Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού   μπορούν να  υποβληθούν  από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους μέχρι τις 18-3-2015 και ώρα 17:00 μ.μ. και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις)  θα  παρέχονται  από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι τις  24-3-2015 και ώρα 17:00 μ.μ.
  Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς . Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτησεων σε μορφή αρχείου .pdf, με ψηφιακή υπογραφή  διαφορετικά δεν εξετάζονται.
  Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • ierapetra.gov.gr : Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
 • permalink : http://www.ierapetra.gov.gr/?p=14264

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]