Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεράπετρα 07-04-2017
Αριθμ.Πρωτ. 3596
ΑΔΑ: Ψ19ΘΩΡ8-ΕΑΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

[dropcap]Π[/dropcap]ροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και πλατείας  (επεμβάσεις παραλιακού μετώπου ΔΕ Μακρύ Γιαλού)», προϋπολογισμού 69.900,55 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Οδός: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κωδ.:72200

Τηλ.:2842340324

Telefax:28420-26110

Ε-mail: yvardakis@yahoo.gr

Ιστοσελίδα: (http://www.ierapetra.gov.gr/)

       2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.ierapetra.gov.gr/)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 45262320-0
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση δημοτικού οικοπέδου στον οικισμό Κουτσουρά της ΔΕ Μακρύ Γιαλού, δήμου Ιεράπετρας. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

Η ισοπέδωση- εδαφική διαμόρφωση όλου του οικοπέδου.

Η διαμόρφωση του νοτίου τμήματος σε πλατεία.

Η κατασκευή πεζοδρομίου στο νότιο όριο του οικοπέδου.

Η δημιουργία χώρου στάθμευσης στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου παράλληλα με την υφιστάμενη δημοτική οδό.

Η οριοθέτηση-κατασκευή υποβάθρου χώρου για πιστοποιημένη παιδική χαρά και γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο κέντρο του οικοπέδου.

Η διαμόρφωση διαδρομής από φυσική πλάκα στο ανατολικό τμήμα.

Η δημιουργία σημέιων φύτευσης μέσα στο χώρο της πλατείας.

Η τοποθέτηση φωτιστικών στο νότιο τμήμα.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται

      6. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 ή ανώτερη για έργα κατηγορίας Η/Μ[1] και που είναι εγκατεστημένα σε:

        α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

        β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

        γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

        δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

        Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της διακήρυξης.

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α)κατηγορία Γενικών Εργασιών (Οικοδομικών) με προϋπολογισμό 48.457,77€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ, και απρόβλεπτα) και Β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 7.912,95€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ, και απρόβλεπτα)

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού των άρθρων 116 και 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7324.06 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ιεράπετρας.
 5. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (http://www.ierapetra.gov.gr/)

[1]   Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 πρβλ και άρθρα 304 και 308 ν. 4412/2016).

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης