Προκήρυξη δώδεκα (12) συνολικά αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για την Περιφέρεια Κρήτης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Προκήρυξη δώδεκα (12) συνολικά αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για την Περιφέρεια Κρήτης

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Πολυτεχνείου
Ταχ. Κώδικας : 72100 Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες  Ζαχ. Παπαδοπούλου
Ελένη Κουτουλάκη
Τηλ.: 2841340564-565
Φαξ : 2841026532
e-mail : rpapadopoulou@crete.gov.gr
ekoutoulaki@crete.gov.gr

Άγιος Νικόλαος 4/4/2017
Αρ. Πρωτ. 68910

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για τη χορήγηση δώδεκα (12) συνολικά αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για την Περιφέρεια Κρήτης

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 ((ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει

2.Τις διατάξεις του Π. . 149/2010 (ΦΕΚ 242/τ.Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύει

3.Την με αριθ. 118387/24-09-2014 (ΦΕΚ 2667/τ.Β’) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 162897/17-12-2015 (ΦΕΚ 2895/τ.Β’) όμοια

4.Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,

5.Τις αριθμ.: α) 36/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, β) 344/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας., γ) 146/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας, δ) 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Οροπεδίου Λασιθίου,

6.Την αριθμ. 52367/13-3-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου (ΦΕΚ Β΄ 1078/29-3- 2017) «Καθορισμός αριθμού άδειων πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου, ύψος καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και τρόπος είσπραξης»,

7.Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Δώδεκα (12) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου και ειδικότερα:

Έξι (6) άδειες για εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και

Έξι (6) άδειες για εμπορία προϊόντων του δευτερογενούς τομέα.

Το τέλος χορήγησης της άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δικαιούχοι για τη χορήγηση της άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου είναι φυσικά πρόσωπα που:

είναι άνεργα και δεν κατέχουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι άδειες χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και σε τυφλούς.

2. μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία (3) τέκνα.

3. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944.

4. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητικά αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

5. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

6. μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα Δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

7. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λασιθίου, στην διεύθυνσηq Τέρμα Πολυτεχνείου -Διοικητήριο 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας: 2841340564-565, στον Άγιο Νικόλαο, είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η υπογραφή του είναι θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεως, ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο αυτής, κρίνεται βάσει την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Στην αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει τα είδη των προς πώληση προϊόντων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18-4-2017 έως 17-6-2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά το τέλος της προθεσμίας, το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης εξετάζει, αν οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αιτήσεις, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο Ι (Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου).

Αν δεν εξαντληθεί ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, ο αριθμός των αδειών που μένουν αδιάθετες, χορηγείται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των χορηγούμενων αδειών θα γίνει κλήρωση από Τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει (ΦΕΚ 118 Α’).

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Λασιθίου εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης τη χορήγηση των αδειών στους δικαιούχους.

  1. ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Η χορηγούμενη άδεια είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. Η διάρκεια της είναι αόριστη και ανακαλείται, αυτοδικαίως, μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.

Για το σκοπό αυτό ο αδειούχος καταθέτει, ετησίως, στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα και γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση πωλητή υπαιθρίου εμπορίου, για λόγους υγείας, μητρότητας ή πατρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4264/2014.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει στην Αρχή που εξέδωσε την άδεια, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά υπέχει ποινική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4264/2014.

Ο δικαιούχος της άδειας δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕΝΟΥ

Κατά την κατάθεση της αίτησής του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγος του και τα τέκνα αυτού άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

2. Πιστοποιητικό από τον ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος ή κατάθεση αντιγράφου της κάρτας ανεργίας του, εφόσον είναι σε ισχύ.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επικαλείται κάποιο από τα ανωτέρω κοινωνικά κριτήρια απαιτείται, επιπλέον, πιστοποιητικό του οικείου φορέα ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αυτά και ειδικότερα:

1. Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί, πιστοποιητικό υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών καθώς και γονείς με τρία (3) τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, αντίγραφο απόφασης πολεμικής σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

5. Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή βεβαίωση εγγραφής στα Δημοτολόγια του Δήμου από την οποία προκύπτει η παλιννόστηση.

6. Έλληνες Ρομά, βεβαίωση εγγραφής στα Δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

7. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης.

ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Εφόσον η αίτηση του ενδιαφερομένου γίνει δεκτή, για την χορήγηση της άδειας από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, απαιτείται, επιπλέον:

1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.

2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή του σε αυτόν.

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

4. Παραστατικό καταβολής του ποσού των εκατό (100,00) ευρώ. Το πόσο αυτό καταβάλλεται στον με αριθμό 1120360-2 τραπεζικό λογαριασμό, αριθμό ΙΒΑΝ GR08 0870 0210 0000 0001 1203 602 της ΠΕ Λασιθίου στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

5. Την άδεια κυκλοφορίας για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας

6. Άδεια ικανότητας οδηγού.

7. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

8. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

  1. V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ