Διαγωνισμός : Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Διαγωνισμός : Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας

espa-psifiaki-sigklisi[separator top=”5″ style=”dotted”]

dimos-photomark-only-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ιεράπετρα 24.06.2014 |
1η Προσθήκη 22.07.2014

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[dropcap]O[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας, ανακοινώνει ότι θα γίνει  ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για το έργο : «Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου»

To έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου, αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το Σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και στην εξοικονόμηση πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (362.875,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 295.020,33 €, ΦΠΑ: 67.854,67 €). Στον παραπάνω προϋπολογισμό υπάρχει επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης ποσού 116.120,00 με ΦΠΑ και αφορά υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για 4 έτη μετά την υποχρεωτική περίοδο συντήρησης.

Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Η εκτέλεση  των  υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 60/2007. Το λοιπό θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την 5/8/2014 και ώρα  10:00  (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού, (β) Συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής που καθορίζονται στην παράγραφο B.2.6 της Διακήρυξης και (γ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παράγραφο B.2.2 της Διακήρυξης.

Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων μπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα μέλη τους έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από ένωση προσώπων κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μαζί με τα λοιπά μέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκαοχτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά, € 18.143,75 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος κ. Λευτέρης Δραγασάκης τηλ 2842340345. Τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας www.ierapetra.gov.gr

 [wpdm_file id=33]

1η Προσθήκη 22.07.2014 [wpdm_file id=43]

SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAITΟ Δήμαρχος Ιεράπετρας
Ιωσήφ Αναστασάκης

[accordian][toggle title=”Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση” open=”yes”]

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια των τευχών δημοπράτησης από τον Δήμο αφού αυτά είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση από τον Δημοτικό  ιστοχώρο του Δήμου. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει όμως να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Το ηλεκτρονικό έντυπό εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλθεί στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.   Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. Επιπλέον για  τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

[/toggle][/accordian]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • ierapetra.gov.gr  :  Αναζήτηση όρου  “Διακήρυξη
  • Permalink  http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10543

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Tmima-Programmatismou”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]