Πρόγραμμα Εκλογής (εκλογικά τμήματα κλπ) – Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόγραμμα Εκλογής (εκλογικά τμήματα κλπ) – Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση  : Πλ.Κανουπάκη 1

Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Tηλέφωνο: 28423-40300,εσωτ.550

FAX: 28420-23999

e-mail: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα, 2-7-2015

Αρ. Πρωτ.8388

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 Τις διατάξεις:α) του Π.δ. 38/2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα» (Α’ 63),β) της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» (Α’ 64),γ) του Ν. 4023/2011 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» (Α’ 220),δ) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα Π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 116) και 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) και ειδικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν,ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

  1. Τη με αριθμ. 20/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
  2. Το ΑΠ 82308/30-6-2015 ,έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο καθορίστηκαν για το Νομό Λασιθίου τα Εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας όπως και η έδρα τους για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015.
  3. Το ΑΠ 82381/30-6-2015 προκήρυξη Αντιπεριφερειαρχη Λασιθίου
  1. Την αριθμ.714/1.9.2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού – ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας και περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.

Γνωστοποιούμε ότι:

  1. Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.
  2. Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του  τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary   debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

  1. Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:

        Α. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

        Β : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας ω ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
53 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ α) Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΑΧΛΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
54 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΑΧΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
55 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΔΑΤΣΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
56 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΖΥΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
57 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΖΥΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
58 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
59 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΟΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΛΕΝΤΕΡΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
60 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΛΕΟΝΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                     ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2                             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
61 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΠΙΜΠΑ-ΤΑΟΥΛΑΝΤΙ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                     ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2                             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
62 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                     ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2                             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
63 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ          ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2,                           72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
64 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ          ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2,                           72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
65 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΣΑΡΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
Εως : ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ          ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2,                           72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
66 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΣΦΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
67 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
68 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ ΕΛΛΑ
Εως : ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ: Από ΑΒΡΑΜΑΝΤΗ-ΑΝΝΑ Εως:ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
69 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΑΙΝΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ                                      72200, ΒΑΪΝΙΑ
70 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ                                         72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
71 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΜΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από:ΚΟΚΟΒΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως:ΚΟΚΟΒΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ                                         72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
72 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
Εως : ΛΟΓΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ                                    72200, ΚΕΝΤΡΙ
73 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από:ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εως:ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ                               72200, ΚΕΝΤΡΙ
74 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ                                       72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
75 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ                                    72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
76 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                               72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
77 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Από : ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από: ΔΕΣΔΕΝΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Εως: ΤΣΟΥΡΙΚΑΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                             72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
78 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΔΟΧΙΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΧΟΧΙΩΝ                                      72200, ΓΔΟΧΙΑ
79 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έως : ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
80 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Από : ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έως : ΨΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από: ΡΑΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΩΣ ΡΑΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
81 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Έως : ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ                                                   72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
82 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Από : ΜΕΤΣΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Έως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ                                                   72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
83 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Έως : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
84 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Έως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από: ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ –ΜΑΡΙΑ

Έως: ΚΩΣΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
85 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ Από : ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Έως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ                                                   72200, ΜΑΚΡΥΛΙΑ
86 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΩΝ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ                                                   72056, ΜΑΛΕΣ
87 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Έως: ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ                                                   72200, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
88 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Έως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ                                                   72056, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
89 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΥΡΝΙΩΝ Από : ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Έως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ                                                   72200, ΜΟΥΡΝΙΕΣ
90 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΘΩΝ Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Έως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ                                                   72056, ΜΥΘΟΙ
91 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΡΤΟΥ Από : ΑΒΔΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Έως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από: ΚΑΟΥΡΗΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΩΣ: ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΡΤΟΥΣ                                                  72056, ΜΥΡΤΟΣ
92 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Έως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ                                                  72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
93 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Από : ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από:ΜΠΙΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Εως:ΜΠΙΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ                                                  72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
94 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΡΙΖΑΣ Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Έως : ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ               ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΖΑΣ                      72056, ΡΙΖΑ
95 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
Έως : ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ                                                  72056, ΧΡΙΣΤΟΣ
96 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Από : ΑΔΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Έως : ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                                  72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
97 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Από : ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
Έως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                                  72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
98 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΥ Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ                                                  72055, ΟΡΕΙΝΟ
99 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΩΡΑ
Έως : ΜΥΣΙΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΆπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λπ. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Καταλόγους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ                                                  72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
100 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έως : ΨΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:Από: ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Έως: ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ                                                  72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
101 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ Από : ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Έως : ΩΡΟΛΟΓΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ                         72055, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ

 Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και σε σημεία ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας και των συνοικισμών αυτών.

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης