Τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Ιεράπετρας (ορθή επανάληψη)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Ιεράπετρας (ορθή επανάληψη)

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Αριθμ.Πρωτ. 4037 – Αριθμ.Αποφ.235 – Ιεράπετρα, 17.03.2013 –
ΑΔΑ ΒΙΗ0ΩΡ8-2ΣΛ (ορθή επανάληψη)  
Ταχ.Δ/νση :Πλ.Κανουπάκη  Τ.Κ.72200

 1η web ανάρτηση 26.03.2014
Ορθή επανάληψη 03.04.2014

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων – τμημάτων του Δήμου Ιεράπετρας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ  143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (ΦΕΚ 114/Α΄) «   Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4.Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10  (ΦΕΚ  51 Α )     «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων    οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011  ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
8. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9.Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10.Το ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
11.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιεράπετρας που δημοσιεύτηκε στο με αρ. 2905/21-12-11 ΦΕΚ Τεύχος Β.
12. Την αριθμ.2395/18-2-2014 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου μας.
13. Το με Α.Π.    18/17-03-2014 έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθμ.12/2014 απόφαση του, που αναφέρεται στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμημάτων του Δήμου Ιεράπετρας.
14. Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγέντων προϊσταμένων και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α.  Τοποθετούμε  από 17/03/2014 τους επιλεγέντες από το  υπηρεσιακό συμβούλιο Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου, Προϊσταμένους Τμημάτων των οργανικών μονάδων στις αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες του Δήμου μας, ως εξής :   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Το Δραγασάκη Ελευθέριο του Εμμανουήλ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ΄, με τα καθήκοντα του αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας. Ο ανωτέρω με την τοποθέτηση του κατατάσσεται από το Δ΄ βαθμό στο Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Την Κιουρανάκη Σταυρούλα του Νικολάου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Γ΄, με τα καθήκοντα του αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την Κασοτάκη Νεκταρία του Ιωάννη, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωπόνων με βαθμό Δ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. Η ανωτέρω με την τοποθέτηση της κατατάσσεται από το Δ΄ βαθμό στο Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας:

Την Κασωτάκη Ελένη του Βασιλείου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. Η ανωτέρω με την τοποθέτηση της κατατάσσεται από το Δ΄ βαθμό στο Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

2.Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Τη Δεδελετάκη Δέσποινα του Ιωάννη, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας με βαθμό Δ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. Η ανωτέρω με την τοποθέτηση της κατατάσσεται από το Δ΄ βαθμό στο Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

3. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων:

Τον Καλιοράκη Γεώργιο του Νικολάου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου:

Τη Μαριδάκη Αρετή του Μιχαήλ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

2.Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών:

Το Λαθουράκη Γεώργιο του Δημητρίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

3.Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας:

Το Νεραντζάκη Αριστόδημο του Νικήτα, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

4. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Μακρύ Γιαλού:

Τον Κουδουμά Νικόλαο του Δημητρίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου:

Τη Φανουράκη Μαρίνα του Μιχαήλ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

2.Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου:

Τη Βολυράκη Μαρία του Εμμανουήλ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών,με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

3.Τμήμα Προμηθειών:

Την Πετράκη Μαρία του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού –Οικονομολόγων  με βαθμό Δ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.Η ανωτέρω με την τοποθέτηση της κατατάσσεται από το Δ΄ βαθμό στο Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Τμήμα Μελέτης-Κατασκευής Συγκοινωνιακών, Κτιριακών ,Η/Μ΄Εργων:

Το Ψαρρό Γεώργιο του Επαμεινώνδα, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου,κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄,  με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.Ο ανωτέρω με την τοποθέτησή του κατατάσσεται από το Δ΄βαθμό στο Γ ΄και Μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

2. Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Η/Μ ΄Εργων:

Το Βαρδάκη Γεώργιο του Νικολάου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

3.Τμήμα ΄Υδρευσης-΄Αρδευσης-Αποχέτευσης:

Το Μαράκη Γεώργιο του Μιχαήλ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

4.Τμήμα Πολεοδομίας:

Την Πετάση Μαρία του Ιωάννη, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου , κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Μηχανικών  (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

1.Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών:

Τη Χαλκιαδάκη Χρυσούλα του Γρηγορίου υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου  , κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Γ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

2.Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης:

Τη Μανιαδάκη Δέσποινα του Γεωργίου υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Δ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. Η ανωτέρω με την τοποθέτηση της κατατάσσεται από το Δ΄ βαθμό στο Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό.

Β. Αναθέτουμε στους υπαλλήλους που προαναφέρθηκαν τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ιεράπετρας και τους παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ»  να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα των οργανικών μονάδων των οποίων προΐστανται, που δεν περιέχουν ΓΝΩΜΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ και απευθύνονται προς όλες τις δημόσιες και μη υπηρεσίες και τους πολίτες. Επίσης την εντολή να υπογράφουν τις θεωρήσεις αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και βεβαιώσεων υπηρεσιακού εν γένει περιεχομένου, τις θεωρήσεις γνήσιου υπογραφής των τυπικών εγγράφων και αποδεικτικών επίδοσης και παραλαβής ειδοποιήσεων δικαστικών αρχών προς τοιχοκόλληση. Ειδικότερα η εξουσιοδότηση υπογραφής του Δημάρχου  αφορά σε  διαδικαστικές ή προπαρασκευαστικές πράξεις και όχι σε   θέματα  αποφασιστικής αρμοδιότητας  ή αναγόμενα στην οικονομική διαχείριση  και διοίκηση του Δήμου για τα οποία δεν προϋποθέτουν προηγούμενη απόφαση των οργάνων της διοίκησης του Δήμου.

Γ.Αναθέτουμε επίσης στους Προϊσταμένους :  Μαριδάκη Αρετή, Νεραντζάκη Αριστόδημο,  Χαλκιαδάκη Χρυσούλα, Μανιαδάκη  Δέσποινα και Κουδουμά Νικόλαο να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα από διάφορα πρωτότυπα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας, είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, καθώς και να υπογράφουν τις (μεταφρασμένες στα ελληνικά) βεβαιώσεις αλλοδαπών υπηρεσιών που ζητούν την πιστοποίηση στοιχείων συγκεκριμένων προσώπων. Τέλος να υπογράφουν  τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας.

Η αναπλήρωση τους θα γίνεται σύμφωνα με άρθρο 100 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι υπηρετούν μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια με τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, και του άρθρου 10 του ν. 4024/2011. Για το διάστημα αυτό, στους επιλεγέντες προϊσταμένους θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται, από το άρθρο 18 του ν. 4024/2011.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή μας με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να διαβιβασθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας.

SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Σχετικές Ιστοσελίδες

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaAnthropDynamikou”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]