Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                        Ιεράπετρα, 4.02.2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                              
Αριθμ. Πρωτ οικ.1303
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση :
Δημοκρατίας 31,72200
Πληροφορίες:
Α.Περάκη-Ε.Λιαπάκη
Τηλέφωνο:
28423-40360,62
mail.:
aperaki@0448.syzefxis.gov.gr,
liapaki@ierapetra.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) όπως ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) όπως ισχύουν.

3.Την αριθμ. 36567/31/10-05-2019 εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ (ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65).

4.Τον ΟΕΥ του Δήμου Ιεράπετρας (ΦΕΚ 237/Β/9-2-2016 ,ΦΕΚ 838/Β/30-3-2016 και ΦΕΚ 687/Β/28-2-2019.

5.Την Αρίθμ. Πρωτ. 1176/31-01-2020 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2020.

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιεράπετρας δικαιούται ( ισάριθμες θέσεις με αυτές των Αντιδημάρχων ) ήτοι πέντε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών, εκ των οποίων έχουν καλυφθεί τρείς  θέσεις.

Ανακοινώνει

[dropcap]Ο[/dropcap]τι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ο εν λόγω   θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου. Ο ειδικός συνεργάτης είναι μετακλητός υπάλληλος θα αναφέρεται στον Δήμαρχο και θα έχει ως αντικείμενο την παροχή γραπτά ή προφορικά συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. Επιπροσθέτως θα παρέχει υπηρεσίες για κάλυψη αναγκών σε τεχνικά θέματα ήτοι: Αρχιτεκτονικές μελέτες, αποτυπώσεις as built μεγάλης κλίμακας κτιριακών εγκαταστάσεων, σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, σύνταξη τεχνικών ελέγχων ακινήτων  καθώς και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα  τμημάτων της αλλοδαπής .

Γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Θα εκτιμηθούν επιπλέον η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η  γνώση Η/Υ Autocad, Photoshop , MS Office,

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι  κατά την κρίση του, κατάλληλο.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του ειδικού συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3854/07 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις  με βιογραφικό σημείωμα και τα  αποδεικτικά των προσόντων  και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες ( Δημοκρατίας 31, 722 00 Ιεράπετρας) με ημερομηνία λήξης  πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η  παρούσα  να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού, να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την  ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης