Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΑΔΑ: ΨΘΩΛΩΡ8-Ι4Γ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                              Ιεράπετρα: 25-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 18245

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για τη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει επαναληπτικό Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Ιεράπετρας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας, συνολικού προϋπολογισμού 186.434,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα χωριστά και υπό την αίρεση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης και τους όρους της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.434,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 150.350,16€  ΦΠΑ: 36.084,04€) και αναλύεται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 160.085,94 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ 2: «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.», εκτιμώμενης αξίας 26.348,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 27/11/2019

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/12/2019 και ώρα 17:00μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/12/2019 και ώρα 17:00μμ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/12/2019 και ώρα 10:00πμ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια τροφίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ Φ.Π.Α., δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, βάση του επιμέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής να παραταθεί έως και δώδεκα (12) μήνες .

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τι σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: www. ierapetra.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

 

Ο  Δήμαρχος
Θεοδόσιος Καλαντζάκης