Προκήρυξη για την «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας έτους 2016»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Προκήρυξη για την «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας έτους 2016»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ          

Ιεράπετρα 23-5-2016
ΑΔΑ: ΩΤΜ5ΩΡ8-ΣΕΩ
Αρ.πρωτ.: 5257

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) ΕΤΟΥΣ 2016»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ.  (Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας) έτους 2016» για την κάλυψη των αναγκών τους. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι για τα : ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και κατεψυγμένα ψάρια το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου -Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλαδή: είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής και γάλακτος  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα  καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η συνολική προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας) είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού  154.694,85 € άνευ Φ.Π.Α. και  176.104,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται ως εξής :

  1. Για το Δήμο Ιεράπετρας :

-Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  45.629,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή

-Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού  31.730,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και

-Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.899,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

  1. Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας :

-Προμήθεια τροφίμων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.475,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ή

-Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.396,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ή/και

-Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής ενδεικτικού  προϋπολογισμού 8.932,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   ή/και

-Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.908,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και

-Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.974,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και

-Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.938,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και

-Προμήθεια ελαιολάδου ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.782,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και

-Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.543,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 31/5/2016. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  17 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  23 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι  29 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια τροφίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και  η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, βάση του επιμέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί έως το ¼ αυτού.

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας μπορούν να γνωμοδοτήσουν για τη δυνητική αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο και επωφελές.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, αρμόδια υπάλληλος : Μπρα Ειρήνη, τηλέφωνο : 2842340382  και από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή τηλέφωνο:  2842340345 .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.ierapetra.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης