Ανοικτός διαγωνισμός για την “Προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης”

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Ανοικτός διαγωνισμός για την “Προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης”

 ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Ιεράπετρα 5-9-2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                               Αρ.πρωτ.:9619
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης,  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς) για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»  με Κ.Α.:02.25.6662.08 προϋπολογισθείσας δαπάνης  19.999,91 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Διεύθυνση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις   2-10-2017  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10,00 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2842340345 και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές αρμόδιος υπάλληλος: Καββουσανός Μιχαήλ, Τηλέφωνο:2842340374, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.ierapetra.gov.gr   και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη . www.promitheus.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης