Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών»

 ethnosimo                                                                                                                    AΔA: ΩΛΡΨΩΡ8-0Ρ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Ιεράπετρα 5-9-2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                             Αρ. πρωτ.:9622
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.994,89 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22-9-2017  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 10,00.π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2842340345 και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Βαρδάκης, Τηλέφωνο:2842340324, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης