Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                       Ιεράπετρα, 17/10/2018  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.11630
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
και Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ.Δ/νση:Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.: Ε.Λιαπάκη
Τηλ. 2842340363
FAX: 2842027915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) ΈΤΟΥΣ 2018-2019.

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος  Ιεράπετρας έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των αρ. 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».( ΦΕΚ 143 Α)
 4. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». ( ΦΕΚ 85Α’).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 εφαφ.2 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». (ΦΕΚ 103 Α΄).
 6. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/ 1259/ 891 Υπουργική Απόφαση « Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» ( ΦΕΚ 1774/Τεύχος Β/17-6-2016).
 7. Την αριθμ. 65/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας με θέμα « Υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019».
 8. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 489678/ 20065/ 1687/ 528 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4478/β/09-10-2018) των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα « Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2018-2019».
 9. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 504465/20515/ 1733/531 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019».
 10. Την με αρ.πρωτ.424/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού-ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας και περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους κατά την περίοδο 2018-2019 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , προτίθεται να προσλάβει τρείς (3) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες  :

 Τυπικά Προσόντα

Κωδικός Θέσης

Αρ.

Θέσεων

Προσόντα

Διάρκεια

Σύμβασης

001       2 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Π.Ε. ανεξαρτήτως ειδικότητας

Έως 8 μήνες

(λήξη 30/06/2018)

002 1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Π.Ε. με ειδίκευση σε άτομα με αναπηρίες ή με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ειδικά προγράμματα

Έως 8 μήνες

(λήξη 30/06/2018)

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • Έχουν όριο ηλικίας 23 έως και 65 ετών.
 • Είναι κάτοχοι Πτυχίου Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 • Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) .
 • Να έχουν την υγεία και τη καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1774/Τεύχος Β/17-6-2016 , με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο , υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα (μήνες απασχόλησης – μηνιαίες ώρες απασχόλησης) , στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
 • τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα απασχοληθούν σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση , σύμφωνα με το ωράριο που θα υποδειχθεί.
 • Ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
 1. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής συνοδευόμενο από το πτυχίο της ειδικότητας ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 2. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος εφόσον διαθέτουν.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 6. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία , όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας
 7. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής (βεβαιώσεις κατάρτισης κλπ)
 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια Επιλογής-Μοριοδότηση

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά προσόντα:

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή , απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντίστοιχα.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες.

Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών εως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:

Αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες/120

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:

Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ο Υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας .Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης.

Ειδικά προγράμματα: Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 23/10/2018 έως και τις 01/11/2018 (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ 72200, Ιεράπετρα Ν.Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας , υπόψη κας Λιαπάκη Εμμανουέλας  (τηλ. επικοινωνίας: 28423 40363).

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστημα του φορέα, στο κατάστημα του δήμου  Ιεράπετρας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας.

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

Με εντολή Δημάρχου
η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα