Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 923/25-01-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα  25-01-2013
Αρ. Πρωτ 923

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 923/25-01-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2013    (Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά και εφημερίδες για το έτος 2013  (Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) ως δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επίβλεψη ορθής λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών και ποιότητας υδάτων»  (Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Παράταση χρόνου συμβάσεως έτους 2012 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ) (Οικονομική Υπηρεσία)
 6. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)  (Οικονομική Υπηρεσία)
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών  (άρθρα 64 & 67 Π.Δ. 28/80)   (Οικονομική Υπηρεσία)
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2013 (άρθρο 32 N.1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/1995)   (Οικονομική Υπηρεσία)
 9. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και σχετικής δαπάνης (Οικονομική Υπηρεσία)
 10. Συμμετοχή του Δήμου στο διακρατικό πρόγραμμα PROGRESS  (κ. Μανιαδάκης Γιάννης)
 11. Προϋπολογισμός και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικον. έτους 2013 του Νομικού Προσώπου του Δήμου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.)
 12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»  (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.)
 13. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των δομών Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ, που εντάχθηκαν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2012 – 2013, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.)
 14. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και τροποποίηση της με αριθμό 65/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
 15. Απευθείας αγορά ακινήτου για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης της Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Τεχνική Υπηρεσία)
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας» (Τεχνική Υπηρεσία)
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών Τ.Κ. Δήμου Ιεράπετρας» (Τεχνική Υπηρεσία)
 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 19. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν (Ν. 1566/85)
 20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων (Σχετ. το με αριθμό σχεδίου 139/14-1-2013 έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας)
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (Σχετ. το με αριθμό σχεδίου 138/14-1-2013 έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης