Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της

Νέα εικόνα (9)

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΑΔΑ: ΩΞΠΓΩΡ8-ΚΥΧ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                              Ιεράπετρα 4-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                        
Αρ.πρωτ:6048
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Μονάδα Διαχείρισης και ΚομποστοποίησηςΒιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της.

CPV 79420000-4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει διοικητική και τεχνική στήριξη και συνδρομή στις υπηρεσίες του Δήμου και στην Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας, κατά τη φάση της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, τα οποία ο Δήμος Ιεράπετρας πρόκειται να υλοποιήσει ως τελικός δικαιούχος (φορέας υλοποίησης).

Ο Σύμβουλος αρχικά θα αναλάβει τον έλεγχο και την επανεξέταση των στοιχείων του αρχικού σχεδιασμού, ελέγχοντας την ορθότητα εφαρμογής των στοιχείων της αρχικής διαστασιολόγησης του προγράμματος καθώς και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τις πραγματικές συνθήκες του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι εργασίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες των υποέργων της πράξης(κατασκευή μονάδας και προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων, δημοσιότητα).
  • Υποστήριξη κατά την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης ώστε να εξασφαλισθεί ότι η μονάδα θα είναι σύμφωνη με τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και με την κείμενη νομοθεσία
  • Υποστήριξη της Υπηρεσίας του Δήμου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την παρουσία του σε σχετικές συναντήσεις, ημερίδες κλπ.

Ο Σύμβουλος θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, επιστημονική γνώση και επαγγελματική κατάρτιση για την ομαλή και επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €49.898,40 (χωρίς ΦΠΑ).

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της Αναλυτικής Διακήρυξης:

  • είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα.
  • είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμο Ιεράπετρας – Κεντρικό Πρωτόκολλο, Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα.
  • είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δήμο Ιεράπετρας – Κεντρικό Πρωτόκολλο, Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της αναλυτικής διακήρυξης.Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Λασιθίου.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www.ierapetra.gov.gr).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 23-6-2020 και ώρα 10:00.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές κατά το άρθρο 3.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

1.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση  κριτήρια και υποκριτήρια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 της Αναλυτικής Διακήρυξης καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

2.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3.Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:

Με αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα του Άρθρου 19.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης, δηλαδή συμπληρωμένος ο πίνακας συναφών υπηρεσιών που ακολουθεί συνοδευόμενος από συμβάσεις ή βεβαιώσεις παροχής παρόμοιων υπηρεσιών στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

Εξετάζεται η γενική εμπειρία και η αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε παρόμοιες υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που δηλώνει (πχ πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή βεβαιώσεις εργοδοτών).

4.Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού €998,00, η οποία εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

5.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 15 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

6.Η Υπηρεσία Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης, για την Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και αποτελεί υποέργο της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας»(Κωδικός MIS 5002322).H σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Η δημόσια δαπάνη έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου)2019ΣΕ27510060 και η Ιδιωτική Συμμετοχή θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κυρίου του Έργου (ΕΣΔΑΚ).Ποσό €61.976,45 (με ΦΠΑ) Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και ποσό €23,55(με ΦΠΑ) Ίδια συμμετοχή ΕΣΔΑΚ.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας (Προϊστάμενη Αρχή).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ