Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασία Μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασία Μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Ιεράπετρα 28-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Aρ. Πρωτ. 15133

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως περιγράφεται στην με ημερομηνία 07/08/2017 Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη, που συντάχθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ιεράπετρας για την «Εργασία Μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών». Η προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.386,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00.π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2842340345 και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδιος υπάλληλος: Καροφυλάκης Γεώργιος, Τηλέφωνο: 2842340334, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης