Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας – Πίνακας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας – Πίνακας

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

_

Τριμηνιαίες Εκθέσεις εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας – Πίνακας/Αρχείο

[dropcap]Μ[/dropcap]ε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του N. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:  «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, , μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Πίνακας με Τριμηνιαίες Εκθέσεις εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας

Έτος Τρίμηνο  Προβολή Web ανάρτηση
2020 Α
ΑΔΑ:ΩΑ13ΩΡ8-ΦΑΓ
11.06.2020
2019 Δ
ΑΔΑ:6ΔΑΠΩΡ8-ΡΟ7
17.03.2020
2019 Γ
ΑΔΑ:6Ε04ΩΡ8-ΨΞΑ
12.11.2019
2019 Β
ΑΔΑ:6Φ3ΗΡ8-Β0Γ
22.10.2019
2019 Α
ΑΔΑ:617ΥΩΡ8-Υ15
22.10.2019
2018 Δ
ΑΔΑ:6ΟΜ6ΩΡ8-ΒΟ3
22.10.2019
2018 Γ
ΑΔΑ:6722ΩΡ8-ΧΘ3
22.10.2019
2018 Β
ΑΔΑ:ΩΔΑΓΩΡ8-ΕΩΚ
06.09.2018
2018 Α
ΑΔΑ:ΩΞΩ0ΩΡ8-ΖΞΩ
06.09.2018
2017 Δ
ΑΔΑ:670ΘΩΡ8-ΥΒΑ
07.03.2018
2017 Γ
ΑΔΑ:7Φ89ΩΡ8-ΓΘΒ
07.03.2018
2017 Β
ΑΔΑ:ΩΙΣΘΩΡ8-ΟΩΘ
04.08.2017
2017 Α
ΑΔΑ:ΩΡΣΛΩΡ8-0ΔΕ
03.05.2017
2016 Δ
ΑΔΑ:ΩΟ2ΤΩΡ8-6ΥΞ
09.03.2017
2016 Γ
ΑΔΑ:6ΡΜ5ΩΡ8-ΖΩΩ
04.11.2016
2016 Β
ΑΔΑ:Ω09ΨΩΡ8-ΛΑ4
26.07.2016
2016 Α
ΑΔΑ:692ΥΩΡ8-ΞΛΑ
11.05.2016
2015 Δ ΑΔΑ: 629ΩΩΡ8-4Ξ5 01.03.2016
2015 Γ ΑΔΑ: 783ΠΩΡ8-4ΟΗ 16.12.2015
2015 Β ΑΔΑ: ΩΨΥ0ΩΡ8-084 16.12.2015
2015 Α Προβολή 08.05.2015
2014 Δ Προβολή 05.03.2015
2014 Γ’ Προβολή 06.11.2014
 2014 B’ Προβολή 02.09.2014
 2014
Α’ Προβολή
11.07.2014
2013 Δ’ Προβολή 14.04.2013
2013 Γ’  Προβολή 13.11.2013
2013 Β’  Προβολή 09.07.2013
2013 Α’  Προβολή  
2012 Δ’  Προβολή  

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]