Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας (Τροποποιητική απόφαση)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας (Τροποποιητική απόφαση)

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Ταχ.Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Τ.Κ.72200
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360 Fax: 2842 0 89040 aperaki@0448.syzefxis.gov.gr [separator top=”10″ style=”dotted”]

Ιεράπετρα  09.03.2016   – Αρ.Πρωτ.: 2419 – Αρ.Αποφ: 201

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ.714/1-9-2015 απόφασης Δημάρχου Ιεράπετρας με θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 αριθμ.32 Α3, 54 παρ. 4, 58, 59, 61, και  94   του Ν.3852/2010  ( ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις των άρθρων  86 και 88 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας που δημοσιεύθηκε στο με αρ237/9-2-2016 ΦΕΚ  τεύχος Β.

4 Την αριθμ.714/2014 716/2014,106/2015 αποφάσεις Δημάρχου Ιεράπετρας περί ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας.

5)Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθμ.714/2014 απόφαση μας όπως έχει συμπληρωθεί ισχύει στα όπως παρακάτω:

Α. κ Φραγκούλη Εμμανουήλ ,καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών και μεταβιβάζει σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες  που αφορούν:

  • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των Τμημάτων των Δ/νσεων του Δήμου  ( Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς και των Τμημάτων ( Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας-Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε Αγροτική Παραγωγή (Γεωργία-Κτηνοτροφία Αλιεία),  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας

Β. κ. Λουτσέτη Εμμανουήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και μεταβιβάζει σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες :

  • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου .

Γ. κ.Κορνάρο Χαράλαμπο , καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Άρδευσης -Αποχέτευσης  και μεταβιβάζει σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες :

  • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  της Δ/νσης Υδρευσης Αρδευσης- Αποχέτευσης   του Δήμου οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ.  κ. Πανταζή Αργύριο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας  και μεταβιβάζει σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των Τμημάτων της της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας  και υπεύθυνο  της Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση ως έχει.

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στον οριζόμενο, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, αναρτάται στο Διαύγεια και στους Πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

 Πληροφορίες ανάρτησης

Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=11967

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]