Προμήθεια υλικών: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και άρδευσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Προμήθεια υλικών: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και άρδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Aρ. Πρωτ.:13611/27-10-2015
ΑΔΑ:6ΒΠ2ΩΡ8-Ζ2Μ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, η “Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.» και « Συντήρηση δικτύων άρδευσης (προμήθεια υλικών) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ», συνολικού προϋπολογισμού 12.749,81 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ” .

Προσφορές γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας μέχρι την 12-11-2015 και ώρα 10,00πμ   (λήξη προσφορών).

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών .

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία , προ ΦΠΑ δαπάνης , δηλαδή 208,00 € και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014 και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2842340346 κ. Πανακομιχελάκης Γεώργιος.

Ο Δήμαρχος   Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης