Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρικών Πινάκων Αντλιοστάσιων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρικών Πινάκων Αντλιοστάσιων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Aρ.πρωτ:13612/27-10-2015
ΑΔΑ: 6ΩΡΓΩΡ8-ΒΟΛ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ” προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 14.999,60 € (12.194,80 €+ 2.804,80 € ΦΠΑ 23%).

Προσφορές γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας μέχρι την 11-11-2015 και ώρα 11.00πμ.   (λήξη προσφορών).

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών .

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία, προ ΦΠΑ δαπάνης , δηλαδή 244,00 € και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014 και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2842340345 κ. Φωτεινή Ατζαράκη.

Ο Δήμαρχος   Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης