Διακήρυξη για την εργασία «Βελτίωση αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διακήρυξη για την εργασία «Βελτίωση αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΔΑ: 67Τ8ΩΡ8-79Ν
Ιεράπετρα 29-6-2016 | Web Προσθήκη αρχείου διευκρινήσεων 12.07.2016 11:45
Αρ.πρωτ.: 6889

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό διαγωνισμό , σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Βελτίωση αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής απόψεως προσφορά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.012,80€ µαζί µε το Φ.Π.Α., με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η  Δ/νση Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 4/7/2016. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  11 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  17 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι  21 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης ήτοι ποσού 774,40€ και  η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της εργασίας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί έως το ¼ αυτού.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από  το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή τηλέφωνο:  2842340345 .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου : www. ierapetra.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης