«Διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας – δικτύωσης». Διαγωνισμός στις 11-09-2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

«Διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας – δικτύωσης». Διαγωνισμός στις 11-09-2013

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας – δικτύωσης»“][/tagline_box]

espa-etpa-kriti-aigaio

 

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ιεράπετρα 26/8/2013

 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ιεράπετρας, σύμφωνα με την 121/26.07.2013 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας – δικτύωσης» στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) του Δήμου Ιεράπετρας στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ).

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο εργασίας αναφέρονται στην με αριθμό 49/2012 σχετική Τεχνική Μελέτη του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης το αργότερο μέχρι την 11/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιεράπετρας (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πλατεία Κανουπάκη 1). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11/09/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιεράπετρας.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δηλαδή 1.500 €.

Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας, μετά από σχετική αίτηση και με κόστος 10€. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου χωρίς κόστος στη διεύθυνση http://www.ierapetra.gov.gr

Διευκρινίσεις και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 πμ έως 2:00 μμ από τον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Λευτέρη Δραγασάκη  (τηλ. 2842340345).

[alert type=”general”]Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση : Εφόσον μια εταιρία ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr . Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενημερώσει ο Δήμος μας για πιθανές τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. [/alert]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Διοικητικά έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]