Διαγωνισμός : «Προμήθεια, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαγωνισμός : «Προμήθεια, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δήμου Ιεράπετρας»

etpa-ethnosimo-espa

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ.Πρωτ :  8826/11-6-2014 | 1η προσθήκη 25.06.2014, 2η προσθήκη 21.07.2014, 3η προσθήκη 24.07.2014
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Προυπολογισμός 183.270,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 23%)
Πηγή ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓ. ΟΣΑΠΥ
Χρήση 2014
CPV. 45252130-8

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτό) με αξιολόγηση προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α 11389/93  ΦΕΚ 185 Β’/23-03-93) , τι σχετικές του ΠΔ 59/2007 όπως ισχύει  ,για το υποέργο με τίτλο  «Προμήθεια, εγκατάστασης  επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δήμου Ιεράπετρας»  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 183.270,00 € (με ΦΠΑ 23%).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013 μεσω της δράσης Ο.Σ.Α.Π.Υ «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου» και ιδίους πόρους του Δήμου Ιεράπετρας . Το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Ε.Τ.Π.Α)  με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280178) ( κωδικός ΟΠΣ  ΕΡΓΟΡΑΜΑ : MIS 446540) .

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η του μήνα Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου  Ιεράπετρας (Πλ. Κανουπάκη 1 Ιεράπετρα , Τ.Κ.:72200), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών
δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε.

Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί συστάσεως του αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.

4. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 9.163,50€. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα τουλάχιστον 180  ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού . Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε επτά  (7) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Ιεράπετρας και παρέχεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατάστασης (προμήθειας) ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύμβασης.

 Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση και την  παραλαβή του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 & 10του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26-4-2012 και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-2012 αντίστοιχα και του άρθρου 51 του Ν.3669/08, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 242 τουΝ.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 ) που προβλέπεται στη παράγραφο 15 στο άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚΑ’267) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1α του τέταρτου άρθρου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α’122/31-5-2013) .

7. ΔΕΝ  προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην σύμβαση που θα συναφθεί.

8.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, όπως έχει συνταχθεί από την

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας (www.ierapetra.gov.gr). Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ). Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετική αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail).
Τροποποίηση 25.06.2014 ως κάτωθι ανακοίνωση : Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ. Κανουπάκη 1 Ιεράπετρα , Τ.Κ.:72200) και στην ιστοσελίδα του Δήμου, (www.ierapetra.gov.gr). (πληροφορίες: κος Δατσέρης Βαλάντης , τηλ.: 2842340303 φαξ 2842026110).

[separator top=”10″ style=”dotted”]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ιεράπετρα : 25-6-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι για τους διαγωνισμούς 1. «Προμήθεια, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δήμου Ιεράπετρας» και 2. «Προμήθεια, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Ιωάννη Δήμου Ιεράπετρας» τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται στα γραφεία του τμήματος προμηθειών (τηλ. 2842340354 Πλ. Κανουπάκη 1 Ιεράπετρα Τ.Κ.:72200) και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ierapetra.gov.gr)  (πληροφορίες : κ . Γιώργος Μαράκης και Γιώργος Καροφυλάκης τηλ. 28420-80276)

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικής Υπηρεσίας
Γιαννάκη- Πολίτη Φωτεινή
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με βαθμό Β’
[separator top=”10″ style=”dotted”]

Προσθήκη 24.07.2014 

Απάντηση (Νο 11069/24.07.2014) σε ερωτήματα που τέθηκαν για την δημοπράτηση του Βιολογικού Καθαρισμού Μεσελέρων

[separator top=”10″ style=”dotted”]

Προσθήκη 21.07.2014 

Απάντηση (Νο 10817/21.07.2014) σε ερωτήματα που τέθηκαν για την δημοπράτηση του Βιολογικού Καθαρισμού Μεσελέρων

[separator top=”10″ style=”dotted”]

Τεύχη Δημοπράτησης – Αμεση μεταφόρτωση (download)

[wpdm_file id=32]

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

[alert type=”general”]Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση :  Εφόσον μια εταιρία ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail g.marakis@ierapetra.gov.gr . Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενημερώσει ο Δήμος μας για πιθανές τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. [/alert]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • ierapetra.gov.gr  :  Αναζήτηση όρου  “Διακήρυξη
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10495

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]