Κατάθεση Προσφοράς για την Εργασία «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους2017»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Κατάθεση Προσφοράς για την Εργασία «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Οικονομικού

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340346

Ιεράπετρα: 11.05.2017
Αριθμ.πρωτ.: 4953

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 15/05/2017

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς

[dropcap]Π[dropcap]αρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς σας, για την εργασία με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 9.820,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας για το 2017 στον Κ.Α. Κ.Α 02.10.6117.03.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4212/2016 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη μελέτη. Η Εταιρία που θα αναλάβει την εργασία αυτή πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και κυρίως κατάλληλα μηχανήματα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε παροχή υπηρεσιών όμοιες με αυτές της παρούσας πρόσκλησης (απομαγνητοφώνηση πρακτικών).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι   δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

  • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
  • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).
  • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.).
  • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

  • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς  κύριας ασφάλισης
  • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
  • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
  • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

   δ) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία

Παρακαλούμε η σχετική προσφορά σας να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την 26 Μαΐου 2017, έως τις 11:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340346 (αρμόδια υπάλληλος κα Τσικαλουδάκη Θεονύμφη).

 Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη