Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής την Πέμπτη 19.05.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής την Πέμπτη 19.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 16/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 19/05/2016, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Για τα είδη που  απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Α. Προμήθειες Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού – Υπηρεσίας  πρασίνου – Λοιπών Υπηρεσιών

02.20.6265.01 Επισκευή εξοπλισμού καθαριότητας Ν. Χρυσής
02.20.7135.07 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Ν.Χρυσής
02.35.7322.01 Προμήθεια φυτών
02.35.7322.02 Βελτίωση χώρων πρασίνου
02.70.6117.02 Φροντίδα αδέσποτων ζώων
02.50.7132.02 Προμήθεια αυτοκινήτου Δημοτικής Αστυνομίας

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Β. Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.20.7326.03 Ολοκλήρωση αποκατάσταση δικτύων άρδευσης πρασίνου ΧΑΔΑ
02.25.6262.14 Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού
02.25.6662.21 Συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Μύρτου
02.25.6662.25 Προμήθεια φίλτρων για υδρόμετρα άρδευσης
02.25.6662.26 Συντήρηση υδροληψιών (κολεκτέρ) δικτύων άρδευσης
02.25.7312.02 Αποκατάσταση περίφραξης κεντρικού υδραγωγείου Ιεράπετρας
02.25.7312.12 Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Κάτω Χωριού
02.25.7336.06 Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Γ. Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών – Συντήρηση Η/Μ

02.10.6265.04 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
02.10.7135.03 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.
02.10.7311.03 Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων
02.10.7331.01 Συντήρηση αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών).
02.10.7331.02 Συντήρηση αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών).
02.20.7325.02 Αποκατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Κύπρου και στην οδό Μεταξάκη
02.20.7325.03 Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό
02.20.7335.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
02.25.6662.24 Συντήρηση Η/Ζ και υποσταθμού μέσης τάσης ρεύματος στον Β.Κ. Ιεράπετρας
02.30.7322.01 Ανάπλαση παιδικών χαρών
02.30.7322.02 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων
02.30.7322.03 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Γρά- Λυγιάς
02.30.7323.06 Διαμόρφωση τμήματος δημοτικής οδού στο Μύρτος
02.30.7326.01 Σιδηροκατασκευές (προμήθεια υλικών)
02.30.7333.01 Συντήρηση αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr)

Η Συντάξασα Φωτεινή Ατζαράκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Μαρίνα Φανουράκη