Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής τη Δευτέρα 23.05.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής τη Δευτέρα 23.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Ότι στα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης των απαραίτητων επιτροπών, το Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να απευθύνει αίτημα προς το Δήμο για να του υποδείξει υπαλλήλους.
  5. 5. Το με αριθμ. 35/16-5-2016 αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», με θέμα «ορισμός μελών Επιτροπών».
  6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση: α) επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και β)επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70 ευρώ, του φορέα 70 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ.14,67 παρ. 1 και 70 παρ.1 του Π.Δ. 28/80.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Δευτέρα  23/5/2016, ώρα 11:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές παραλαβής του φορέα 70 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη