Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το κυλικείο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το κυλικείο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα  23.03.2017
Αρ. Απόφ. :24


Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το κυλικείο στο 4ο δημοτικό σχολείο  Ιεράπετρας

[dropcap]Η[/dropcap]  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας :

       Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  4ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας, τον οποίο θα διενεργήσει η παρακάτω αναφερόμενη τριμελής επιτροπή:

 1. Τσαγκαράκης Νικόλαος, Πρόεδρος, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου  Ιεράπετρας, με αναπληρώτρια την Μαρία Γερακιανάκη,  υποδιευθύντρια του  ίδιου σχολείου
 2. Λιοντάκη Ευγενία, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, με αναπληρώτρια την Κορνελάκη Πετρούλα, αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου.
 3. Μαστοράκης Πέτρος, εκπρόσωπος του Δήμου στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας, με αναπληρωτή του τον Χριστόφορο Σουραβλή, επίσης, εκπρόσωπο του Δήμου στην ίδια Σχολική Επιτροπή, που συστάθηκε με την υπ αριθμ 3/2017  Απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

Β.     Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

 1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στο   Γραφείο   της Σχολικής Επιτροπής   την Πέμπτη  11  Μαΐου 2017, από ώρα 10:00  Σε περίπτωση, που αποβεί άκαρπος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017    στον ίδιο με τον παραπάνω χώρο και ώρα.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά  νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας σε φωτοαντίγραφο του φυσικού προσώπου και σε περίπτωση εκπροσώπησης, του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου.

γ) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό ανά μαθητή ετησίως σε ευρώ Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό κλειστό αδιαφανή φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και εν συνεχεία τοποθετείται στο μεγαλύτερο φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

δ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

στ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

ζ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

θ) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.)

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

1) Δεν απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

2) Δεν είναι συνταξιούχοι.

3) Δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

4) Δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ια) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ιβ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

ιγ) Πιστοποιητικό μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ):

ιδ) Για την συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου και καταστατικό. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

ιε) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία θα κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

 1. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008/ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/2008, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στον καθαριστή – τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

 1. Αντιπροσφορές στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός κατά του οποίου στρέφεται.

 1. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 2. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του Διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή.

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 1. Ο εκμεταλλευτής του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και η τρίτη την 31ηΜαΐου. Η μη καταβολή της δόσης στο χρόνο που προβλέπεται από την Διακήρυξη συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
 2. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο u=1/189.α.β.γ., όπου u= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθενται και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται σε σχολεία και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτούντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος. Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη τους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.

Το ποσό του μισθώματος υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) το οποίο επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου ο μισθωτής.

(Υπ. αρ. Δ.ΤΕΦ Α΄/31.01.2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Τέλη χαρτοσήμου επί μισθωμάτων που εισπράττουν σχολικές Επιτροπές).

 1. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

 1. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου, μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.
 2. Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
 3. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
 4. Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

     16. Ο μισθωτής που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής :

α) H παρουσία του μισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις  προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3, και 4), 7.8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ:26Α/9-2-2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο μισθωτής παραλαμβάνει το κυλικείο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται στο διάστημα που θα το χρησιμοποιεί να το επιμελείται και να το παραδώσει στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.

β) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.

γ) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής

δ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον   O.A.E.E.

ε) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας.

Η έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή.

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου και του Διευθυντή του σχολείου.

ζ) Ο εκμεταλλευτής κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

η) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες  Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 81025 (ΦΕΚ 2135Β/29-8-2013) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται οι κανόνες υγιεινής των σχολικών κυλικείων και τα επιτρεπόμενα είδη που διατίθενται από αυτά.

θ) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά όσα ορίζονται στις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις περί καθορισμού ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία (σ.σ. σήμερα η υπ’ αρ. 70776/07-07-2016 (ΦΕΚ 2091/07-07-2016 τ. Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων στα σχολικά κυλικεία)

ι) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της με αρ. ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των με αρ. υπ΄αρ. Κ.ΥΑ.111526/Δ4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ. Β), 56758/Δ4/24.04.2013 (ΦΕΚ1131/10.05.2013 τ.Β και Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016).
 2. Όλοι οι παραπάνω όροι, και ό,τι προβλέπεται από την Κ.Υ.Α 64321/Δ4/16.05.2008(ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30-05-2008) όπως έχει τροποποιηθεί και κάθε φορά ισχύει και την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016) οι οποίοι υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
 3. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία. Οι αποδείξεις ή/και τιμολόγια καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.
 4. Πληροφορίες :

Στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας, οδός Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα,  τηλ. 2842 3 40366, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπου χορηγείται στους ενδιαφερόμενους αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης  και όποια άλλη σχετική πληροφορία.

 1. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

[xyz-ihs snippet=”Ntararas”]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]