Τροποποίηση της αρίθμ 424/14-03-2017 απόφασης μας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Τροποποίηση της αρίθμ 424/14-03-2017 απόφασης μας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                      
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ                                                                                      Ιεράπετρα, 4-10-2018
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                                                                                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 10946
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ                                                                                           Αρ.Αποφ:  1820
ΑΛΟΔΑΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες: Αναστασία Περάκη
Τηλέφωνο: 2842340360
Fax: 2842 0 28869
e-mail.: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αρίθμ 424/14-03-2017 απόφασης μας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59και 92 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ. Α) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  3. Την αρίθμ 424/14-03-2017 απόφασης μας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αρίθμ. 424/14-03-2017 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την περίπτωση Β, προσθέτουμε περίπτωση Δ  και διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Β) Εμμανουήλ Λουτσέτη Έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και μεταβιβάζει σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου καθώς και:

 Του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ) Πέτρο Μαστοράκη Έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης και μεταβιβάζει σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας του Τμήματος Μελέτης- Κατασκευής –Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης  της Δ/νσης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει τροποποιηθεί  με τις αρίθμ 143/2018. και 1800/2018 αποφάσεις.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στo Διαύγεια και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων και να αποσταλεί στη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

O     Δήμαρχος

     Θεοδόσιος Καλαντζάκης