Ανοικτή πρόσκληση για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδών πληροφορικής από το Σ.Δ.Ε Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Ανοικτή πρόσκληση για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδών πληροφορικής από το Σ.Δ.Ε Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας
Διεύθυνση:     Βαϊνιά Ιεράπετρας                                                                                                 Ημερομηνία  05/06/2018
Τ.Κ. – Πόλη:     72200- Ιεράπετρα                                                                                             Αρ.πρωτ.:192
Τηλέφωνο:      2842089736,  6974908357
Fax:                   2842089736
E-mail:              sdelas@sch.gr
Πληροφορίες : Ρέα Πηγιάκη

ΠΡΟΣ: Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες
Εμπορίας Ειδών Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ειδών πληροφορικής

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 650/3/9947/13-03-2018 έγκριση δαπάνης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του ΣΔΕ Ιεράπετρας και των Παραρτημάτων Αγ. Νικολάου και Σητείας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (9.343,40 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω διεύθυνση με την ένδειξη:

«Προσφορά για την προμήθεια ειδών πληροφορικής του ΣΔΕ Ιεράπετρας» το αργότερο μέχρι 14-6-2018  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στην έδρα του σχολείου στην Βαϊνιά Ιεράπετρας.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των ειδών πληροφορικής. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ.

Στην οικονομική προσφορά:

Α. θα φαίνεται καθαρά η συμβατότητα με τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά

Β. θα αναγράφεται το κόστος κάθε μηχανήματος (τιμή με ΦΠΑ)

Γ. η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου.

Το ποσό που διατίθεται για την προμήθεια του εξοπλισμού είναι έως 9.343,40 Ευρώ με ΦΠΑ από 6/6/2018 έως 14/6/2018 και ώρα 19.30 στο γραφείο της Διευθύντριας του ΣΔΕ Ιεράπετρας οικονομική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για:

  • Ένα Η/Υ server
  • Δώδεκα Η/Υ
  • Τρεις Η/Υ με Σκληρό Δίσκο
  • Ένα switch
  • Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα laser

Αναλυτικά, η εν λόγω ανάληψη υποχρέωσης έχει όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ·         Ένας Η/Υ server / 911,40€ με Φ.Π.Α

·         Δώδεκα Η/Υ / 5.654,40€ με Φ.Π.Α

·         Τρείς Η/Υ με Σκληρό δίσκο 1Τ / 1.581,00€ με Φ.Π.Α

·         Ένα switch / 204,60€ με Φ.Π.Α

·         Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα laser / 992,00€ με Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 9.343,40 με Φ.Π.Α

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω στο Παράρτημα 1 του παρόντος.

Βεβαίωση – αναλυτικός πίνακας προσφερόμενων ειδών στο Παράρτημα 2

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΡΕΑ ΠΗΓΙΑΚΗ

sde-eikona