Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Ιεράπετρα   : 10/03/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                           Αρ. πρωτ.    : 2858
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345

ΠΡΟΣ: Κάθε  ενδιαφερόμενο
Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ιεράπετρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς

[dropcap]Π[/dropcap]αρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ανέρχεται συνολικά στο ποσό 18.343,63 €  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών  Προσώπων αυτών.

Αναλυτικότερα:

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΑΠΑΝΗ € (με ΦΠΑ)
1. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α΄) Προμήθεια υγειονομικού υλικού 721,78
2. Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  (ΟΜΑΔΑ Β΄) Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 12.577,46
3. Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ Γ΄) Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.044,39
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.343,63

 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά:

 1. Για το σύνολο των ειδών της προμήθειας του Δήμου Ιεράπετρας (Ομάδα Α΄)
 2. Για το σύνολο των ειδών του νομικού προσώπου ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας (Ομάδα Β)
 3. Για το σύνολο των ειδών του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ομάδα Γ)
 4. Για το σύνολο των ειδών των ομάδων Α+Β+Γ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 & Ν.4605/2019, καθώς και τους όρους που αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

 • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.)
 • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου

Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

 • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
 • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία,

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,  που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

ε) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία.

Η Προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας  (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την   23η Μαρτίου  2020, έως τις 10:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340345 (αρμόδια υπάλληλος κα Φωτεινή Ατζαράκη), στο τηλέφωνο 2842340382 (αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Μπρά) και στο τηλέφωνο 2842340367 (αρμόδια υπάλληλος κα  Προεστάκη Ελισάβετ).

 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη