Πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων (εποχικό προσωπικό) στον Δήμο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων (εποχικό προσωπικό) στον Δήμο Ιεράπετρας

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Ιεράπετρα  06.05.2014 – Αρ. Πρωτ 5990 – ΑΔΑ 62ΡΠΩΡ8-57Β | – Web ανάρτηση 11.06.2014  11:44
Πληροφ. : Α.Περάκη- Ε.Λιαπάκη Τηλ. 28423-40319  -317 -90
[separator top=”10″ style=”dotted”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απόσπασμα
[dropcap]Τ[/dropcap]ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δ/νση Περιβάλλοντος -Καθαριότητας Δήμος Ιεράπετρα ΥΕ Εργατών καθαριότητας Οκτώ(8) μήνες 14
102 Δ/νση Περιβάλλοντος -Καθαριότητας Δήμος Ιεράπετρα ΔΕ Οδηγών
(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Οκτώ(8) μήνες 2
103 Δ/νση Περιβάλλοντος -Καθαριότητας Δήμος Ιεράπετρα ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων
( Προωθητής γαιών)
Οκτώ(8) μήνες 1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιεράπετρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πλήρης κείμενο – υπηρεσιακό έγγραφο ανακοίνωσης :

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Σχετικές Ιστοσελίδες και έντυπα για download

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Liapaki”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]