Διαγωνισμός : «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2015»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διαγωνισμός : «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2015»

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιεράπετρα 15.04.2015
Aρ. Πρωτ. 4387

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2015», προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 του μήνα Aπριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,δηλαδή 700,00 € και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014 και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος  Πανακομιχελάκης Γεώργιος. Τηλέφωνο: 2842340354 .

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]