Διαγωνισμός : «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και προμήθεια εγκαταστάσεων ύδρευσης»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαγωνισμός : «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και προμήθεια εγκαταστάσεων ύδρευσης»

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρ.πρωτ.:  100848-7-2014

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό  επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓKΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και για τις δύο προμήθειες είναι 73.431,00€  (59.700,00  +13.731,00  ΦΠΑ 23%) ευρώ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται σε  53.505,00 € (43.500,00 + 10.005,00 φπα 23%) για την πρώτη ομάδα και 19.926,00 (16.200,00 + 3.726,00 ΦΠΑ 23%) για την δεύτερη ομάδα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 25.7131.02 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» για την πρώτη ομάδα και τον κωδικό ΚΑ 25.6662.03 «Προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης» για την δεύτερη ομάδα.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  1η  του μήνα Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10 πμ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.205,00 €. (3% της προϋπολογισθείσας δαπάνης) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( αρμόδιος υπάλληλος Κος Καροφυλάκης Γιώργος  τηλ. 2842080275 – 76 ).

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=11162

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]