Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου πλησίον του ΟΤΕ Ιεράπετρας ως χώρος στάθμευσης οχημάτων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου πλησίον του ΟΤΕ Ιεράπετρας ως χώρος στάθμευσης οχημάτων


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα   8-7-2014
Αρ.Πρωτ.οικ.:  10086

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ & ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤΕ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α)
  2.  Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α)
  3. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
  4. Τη με  αριθμ. 140/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας.
  5. Όλο το σχετικό φάκελο, που αφορά την εκμίσθωση του συγκεκριμένου δημοτικού ακινήτου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί των οδών Μιχαήλ Κόρακα και Νικηφόρου Φωκά, πλησίον του ΟΤΕ Ιεράπετρας .

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 22-7 2014 ημέρα  Τρίτη  με ώρα έναρξης 11.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής .

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 2ο

Περιγραφή  και θέση ακινήτου

Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται επί των οδών Μιχαήλ Κόρακα και Νικηφόρου Φωκά, πλησίον του ΟΤΕ Ιεράπετρας, είναι εμβαδού 1.000,13 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Άρθρο 3ο

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 53.505.78 ευρώ, που αφορά το μίσθωμα ενός έτους.

Άρθρο 4ο 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς οποιαδήποτε όχληση να αποδώσει ελεύθερο το μίσθιο στον εκμισθωτή, στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

Άρθρο 5ο

Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο και θα καταβάλλεται σε διμηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα η πρώτη με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ οι υπόλοιπες το πρώτο δεκαήμερο των επόμενων ημερολογιακών διμήνων (1ο 10ήμερο Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου Σεπτεμβρίου & Νοεμβρίου). Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος με την καταβολή της διμηνιαίας δόσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει επιπλέον τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται και υποχρεούται να πληρώνει τα πάσης φύσεως τέλη, φόρους, εισφορές που αφορούν στο ακίνητο.

Τα λειτουργικά έξοδα του μισθίου βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το μισθωτή.

Η καθυστέρηση καταβολής έστω και ενός μισθώματος παρέχει στον εκμισθωτή ΟΤΑ το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και άμεσης αποβολής του μισθωτή από το χώρο.

Άρθρο 6ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.

Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού πέντε χιλιάδων τρακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (5.350,58 €), δηλαδή σε ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα παραμείνει στο Δήμο μέχρι την κατακύρωση της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετησίου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπολοίπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Βεβαίωση του Δήμου ότι δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική οφειλή προς το Δήμο Ιεράπετρας ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του έως τον Α΄ βαθμό συγγένειας.

Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόμου περί ναρκωτικών.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Δήμο Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής  του ενδιαφερόμενου και θα πρέπει να αναφέρει επί ποινή ακυρότητας ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

Άρθρο 7ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Ιεράπετρας ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του έως τον Α΄ βαθμό συγγένειας, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο όργανα.

Άρθρο 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά με την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής που αναδεικνύεται όταν εγκατασταθεί στο μίσθιο έχει υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να μην επιφέρει σε αυτό ζημιές ή βλάβες, παράλληλα δε να το συντηρεί με δική του αποκλειστική δαπάνη.

Άρθρο 12ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να οργανώσει, να περιφράξει όπου απαιτείται και να διαγραμμίσει τον παραπάνω χώρο, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η είσοδος των οχημάτων από την οδό Νικ. Φωκά, η στάθμευσή τους με τάξη και η έξοδός τους από την οδό Νικ. Φωκά.

Ο τύπος κι η γραμμή περίφραξης, που δεν θα εμποδίζει τη διέλευση πεζών και αμαξιδίων ΑΜΕΑ, καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία ελέγχει και κάθε άλλη εγκατάσταση που προτείνει ο ανάδοχος (π.χ. στέγαστρο έκδοσης εισιτηρίων).

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το χώρο καθαρό.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να έχει αναρτημένες καλαίσθητες και εμφανείς πινακίδες στο χώρο εισόδου των οχημάτων, βάσει σχεδίου που θα έχει εγκριθεί από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με το αναλυτικό τιμολόγιο στα ελληνικά και στα αγγλικά τουλάχιστον.

Το τιμολόγιο θα καθορίζεται από το μισθωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά το τέλος δεν θα είναι μεγαλύτερο από ένα ευρώ (1,00 €) για την πρώτη ώρα στάθμευσης και μισό ευρώ (0,50 €) για κάθε επόμενη ώρα.

Ο τρόπος ελέγχου της διάρκειας στάθμευσης και είσπραξης του τέλους καθορίζεται από το μισθωτή.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εκδίδει νόμιμο παραστατικό για κάθε είσπραξη.

Ο μισθωτής πρέπει να συμπεριφέρεται κόσμια στους συναλλασσόμενους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης εκ μέρους του αναδόχου σε μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του ειδοποιείται σχετικά εγγράφως από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και αν δε συμμορφωθεί στον κατά περίπτωση εύλογο χρόνο, κηρύσσεται έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που έχει κατατεθεί για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και άμεση αποβολή του από το χώρο.

Άρθρο 13ο

Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης, η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η υπεκμίσθωση με ή χωρίς αντάλλαγμα τμήματος ή ολόκληρου του παραχωρούμενου χώρου προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά και η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου προς το μισθωτή.

Άρθρο 14ο

Αντίγραφο της διακήρυξης θα δημοσιευτεί όπως ορίζει ο Νόμος και τα σχετικά έξοδα δημοσίευσης, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 15ο

Στη σύμβαση της μίσθωσης, που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του πλειοδότη θα αναφέρεται ότι οι όροι της παρούσας διακήρυξης, οι οποίοι αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλομένου μέρους, που απορρέουν από τη σύμβαση, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, ακόμα κι αν δεν περιληφθούν σε αυτήν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

[separator top=”30″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]